Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Certyfikacja

Certyfikacja Kierowników Projektów jest jednym z najczęściej poruszanych przez naszych Klientów tematów. Mamy w tej dziedzinie długie i bogate doświadczenia, kolejne edycje szkoleń przygotowujących do egzaminów cieszą się coraz większą popularnością.

Oferujemy w chwili obecnej szkolenia przygotowujące do certyfikacji PMI PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, które to certyfikaty są teraz najbardziej rozpoznawanymi i pożądanymi na rynku. W przyszłości planujemy wprowadzić szkolenia przygotowujące do certyfikacji z metodyki PRINCE2 oraz do egzaminów IPMA-A i –B.

Wymagania, jakie muszą Państwo spełniać, aby otrzymać certyfikat:

          

          

 

Formatka analizująca Państwa doświadczenie w poszczególnych certyfikacjach PMI® (mini audyt WHITECOM):

          

          

*Prześlij ją do nas, a my odeślemy Ci wynik.

Więcej informacji o certyfikacjach PMI®

Certyfikacja PMP®

Kandydat ubiegający się o certyfikat Project Management Professional (PMP®) w dziedzinie zarządzania projektami musi spełnić wymogi, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w ramach opcji 1 lub 2. Ponadto musi zadeklarować gotowość przestrzegania kodeksu zawodowego menedżera projektu oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej.

v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • conajmniej 5 lat/60 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 7 500 godzin w roli lidera i kierownika
 • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • conajmniej 3 lata/36 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 4 500 godzin w roli lidera i kierownika
 • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 405$

o   osoby nienależące do PMI® – 555$

 Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP®

Więcej o certyfikacji PMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja CAPM® 

Certified Associate in Project Management (CAPM®) jest nowym certyfikatem PMI® potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Skierowany jest do początkujących adeptów sztuki zarządzania projektami, członków zespołów projektowych oraz studentów chcących potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego.

Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI®. Wymagania dotyczą doświadczenia zawodowego lub odpowiedniego szkolenia/wykształcenia. Następnie kandydat musi wykazać się znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem projektami i potwierdzić tą wiedzę podczas egzaminu.

v  Wymagania:

Opcja 1 - min. wykształcenie średnie

 • 1 500 godzin doświadczenia w zespole projektowym

Opcja 2 - min. wykształcenie średnie

 • 1 500 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

 

 v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 225$

o   osoby nienależące do PMI® – 300$

Więcej o certyfikacji CAPM® na stronie PMI®.

Certyfikacja AGILE (PMI-ACP)® - nowość!!!

(PMI-ACP)® to najmłodsza z certyfikacji oferowanych przez Project Management Institute. Wprowadzona została w pierwszej połowie 2012 roku w odpowiedzi na rosnące znaczenie metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami. Certyfikacja (PMI-ACP)®stanowi poświadczenie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności stosowania podejścia „Agile”, a także znajomości narzędzi i technik wykorzystywanych w projektach zwinnych.

Osoba, która chce uzyskać ten certyfikat, musi wykazać się nie tylko doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu projektami w sposób zwinny, czy odpowiednią ilością odbytych godzin szkoleniowych z tego obszaru, ale także doskonałą znajomością zasad „Agile”, dobrych praktyk w tym obszarze, oraz narzędzi i technik. (PMI-ACP)® jest certyfikacją o zasięgu światowym, zaś osoby, którym udało się ją uzyskać, tworzą grupę najlepszych specjalistów w tej branży.

Egzamin (PMI-ACP)® składa się ze 120 pytań, z czego 20 z nich nie podlega ocenie, i służą tylko do weryfikacji i udoskonalania testu. Pytania są w formie testowej, gdzie spośród 4 odpowiedzi trzeba wybrać jedną właściwą. Egzamin trwa trzy godziny (w przypadku testu komputerowego) i nie przewiduje przerw. Jego poziom trudności jest zbliżony do egzaminu PMP®, choć osoby, którym do tej pory udało się go zdać, utrzymują, że jest on nawet trudniejszy.

Pytania na egzaminie (PMI-ACP)® zostały opracowane przez grupy specjalistów w zarządzaniu projektami agile z całego świata. Połowa z nich dotyczy bezpośrednio narzędzi i technik stosowanych w projektach agile, pozostała połowa odnosi się do wiedzy i umiejętności z obszaru metodyk zwinnych.

v  Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • 2 000 godzin (12 m-cy) doświadczenia w zespole projektowym zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat
 • 1 500 godzin (8 m-cy) pracy w projekcie "zwinnym". Doświadczzenie to musi być zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat
 • 21 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania projektami wg metodyk zwinnych 

Ważne odnotowania jest to, że czas projektów, w których pracowałeś równolegle nie sumuje się, czyli jeśli przez ostatnie pół roku pracowałeś w dwóch projektach na raz, po 16 godzin dziennie, to według kryteriów certyfikacji jest to tylko pół roku pracy w projektach. Jeśli natomiast oba projekty nakładały się na siebie tylko częściowo, to czas pracy w nich będzie liczony od początku wcześniejszego, do końca późniejszego z tych projektów. Ten wymóg tyczy się tak projektów zarządzanych klasycznie, jak i projektów zwinnych.

Osoby posiadające już tytuł PMP® lub/i PgMP® traktowane są jako takie, których doświadczenie w klasycznym zarządzaniu projektami przekracza wymogi certyfikacji (PMI-ACP)®. Innymi słowy, zawsze spełnią one kryteria czasu pracy w projektach zarządzanych w sposób klasyczny.

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 435$

o   osoby nienależące do PMI® – 495$

Firma WHITECOM Project Experience posiada w swojej ofercie specjalistyczny kurs przygotowujący do egzaminu (PMI-ACP)®, jest oparty na doświadczeniach firmy w przygotowaniu osób do egzaminów CAPM® i PMP® oraz wiedzy i umiejętnościach praktyków metodyk zwinnych, a także na najlepszych światowych praktykach stosowanych w tym obszarze. Łącząc swoje przygotowania z naszym szkoleniem można zdać egzamin (PMI-ACP)® już za pierwszym razem!

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMI-ACP® 

Więcej o certyfikacji PMI-ACP® na stronie PMI®.

Certyfikacja PgMP®

Certyfikat Program Management Professional (PgMP®) skierowany jest do praktyków biorących udział w zarządzaniu programami, w tym w szczególności do menedżerów programów. Kandydaci do uzyskania certyfikacji muszą wykazać się zarówno doświadczeniem w zarządzaniu projektami jak i w zarządzaniu programami. Certyfikacja potwierdza doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zarządzaniu zależnymi od siebie projektami w ramach programu w skoordynowany i skuteczny sposób. 

 v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenie w zarządzaniu projektami

 • Minimum 7 lat (10 500 godzin) nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu programami*

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenie w zarządzaniu projektami

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenie w zarządzaniu programami*

*za program uznaje się co najmniej dwa projekty, które dzielą wspólny cel strategiczny i budżet programu 

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 800$

o   osoby nienależące do PMI® – 1 000$

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PgMP®

Więcej o certyfikacji PgMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja PfMP®

Portfolio Management Professional (PfMP®) to certyfikat dla osób, które zajmują się zarządzaniem portfelem projektów i programów zgodnie ze strategią organizacji, będąc w pewnym sensie pomostem pomiędzy strategią, a implementacją. 

 v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Minimum 7 lat (10 500 godzin) nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów

 • Minimum 8 lat (96 miesięcy) doświadczenia zawodowego

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • Minimum 4 lata (6 000 godzin) nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów

 • Minimum 8 lat (96 miesięcy) doświadczenia zawodowego

*za program uznaje się co najmniej dwa projekty, które dzielą wspólny cel strategiczny i budżet programu 

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 800$

o   osoby nienależące do PMI® – 1 000$

 

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PfMP®

Więcej o certyfikacji PfMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja (PMI-RMP)®

Certyfikat PMI-RMP to specjalistyczny certyfikat z dziedziny zarządzania projektami, potwierdzający w szczególności kompetencje w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie – tj. identyfikacji i oceny ryzyka, minimalizacji i łagodzenia zagrożeń występujących w projektach. Obecnie na świecie posiada go ponad 1800 osób. Aby uzyskać ten certyfikat konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

 v  Wymagania:

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Conajmniej 4 500 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu
 • 40 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania ryzykiem projektów.

Opcja 2 - wykształcenie wyzsze (licencjat lub odpowiednik)

 • conajmniej 3 000 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu
 • 30 godzin szkoleniowych z obszaru zarządzania ryzykiem projektów.

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 520$

o   osoby nienależące do PMI® – 670$

WHITECOM Project Experience posiada w swojej ofercie kurs przygotowujący do egzaminu (PMI-RMP)®, jest oparty na doświadczeniach firmy w przygotowaniu osób do egzaminów certyfikacyjnych przeprowadzanych przez PMI® oraz wiedzy i umiejętnościach praktyków zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem w projektach, a także na najlepszych światowych praktykach stosowanych w tym obszarze.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji (PMI-RMP)®

Więcej o certyfikacji PMI-RMP® na stronie PMI®.

Certyfikacja (PMI-SP)® 

Certyfikat PMI-SP potwierdza zaawansowane umiejętności harmonogramowania i planowania tak aby prace w projekcie podlegały istotnemu usprawnieniu. Aby uzyskać ten certyfikat konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

v  Wymagania: 

Opcja 1 - wykształcenie średnie 

 

 • Minimum 5 000 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu 
 • 40 godzin formalnej edukacji w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów 

Opcja 2 - wykształcenie wyższe (licencjat lub odpowiednik) 

 • Minimum 3 500 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów, zdobyte w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie do programu 
 • 30 godzin formalnej edukacji w obszarze zarządzania harmonogrameme/planowania projektów

*akceptowane są godziny szkoleń z Microsoft® Project i innych narzędzi do harmonogramowania

Koszty egzaminu:

 • członkowie PMI - 520$
 • osoby nienależące do PMI - 670$

Więcej o certyfikacji PMI-SP® na stronie PMI®.

Certyfikacje IIBA®

International  Institute  of  Business  Analysis  (IIBA®)  oferuje  2  poziomy  certyfikacji dla analityków biznesowych:

 • I - CCBA® – Certification of Competency in Business Analysis™
 • II -  CBAP® – Certified Business Analysis Professional™

Proces certyfikacji obejmuje wykazanie wymaganego doświadczenia, wiedzy oraz kompetencji wykwalifikowanego praktyka analizy biznesowej zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez IIBA®.

Certyfikacje dostarczane przez IIBA® niosą korzyści  zarówno osobom posiadającym wybraną certyfikację jak również firmom zatrudniającym certyfikowanych pracowników czy kierującym swoich pracowników do programu:

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla analityka:

 • wzrost kompetencji w zakresie zasad i praktyk analizy biznesowej,
 • przynależność do uznanej grupy profesjonalistów,
 • uznanie specjalistycznych kompetencji przez innych analityków oraz kadrę zarządzającą,
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności w dziedzinie analizy biznesowej stwarza zaawansowane możliwości rozwoju kariery,
 • uzyskanie certyfikacji jest kamieniem milowym w osobistym rozwoju i niewątpliwym źródłem satysfakcji z osiągniętego celu. Może ona zwiększyć ogólną wydajność, wyeliminować niepewność i rozszerzyć możliwości rynkowe,
 • proces uzyskania i utrzymania certyfikatu wymaga stałego doskonalenia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności,
 • potencjał uzyskania wyższych zarobków dzięki formalnemu potwierdzeniu kompetencji analityka biznesowego. 

 

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla organizacji:

 • zapewnienie rozwoju zawodowego i nowych możliwości w karierze pracownika,
 • pokazanie wszystkim grupom interesariuszy: klientom, konkurencji, dostawcom, pracownikom oraz inwestorom wysoki poziom praktyk analizy biznesowej stosowanych w organizacji oraz skuteczność i efektywność z jaką organizacja jest zarządzania,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników dzięki regularnemu procesowi oceny,
 •  ustanowienie i wdrożenie praktyk analizy biznesowej, określonych w kompendium wiedzy jakim jest Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®) Guide  przez praktyków o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
 • wyższa jakości i wiarygodność wyników działań, uzyskiwanych dzięki zwiększeniu efektywności i spójności pracy specjalistów stosujących standardowe techniki z dziedziny analizy biznesowej (techniquesskilled),
 • certyfikacja zapewnia rozwój zawodowy i uznanie dla analityków biznesowych. Identyfikuje ich w relacji z klientami i partnerami biznesowymi. 

Egzamin jest oparty na kompendium wiedzy z zakresu analizy biznesowej tj. BABOK® Guide (Business Analysis Body of Knowledge®) i dotyczy 6 obszarów wiedzy:

 • Business Analysis, planning and monitoring (Analiza biznesowa, planowanie i monitoring)
 • Elicitation (Aktywizacja)
 • Requirements Management and Communication (Zarządzanie wymaganiami i komunikacja)
 • Enterprise analysis (Analiza organizacji)
 • Requirements analysis (Analiza wymagań)
 • Solution assessment and validation (Ocena i walidacja rozwiązań)

 

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych certyfikatów:

 

W obu przypadkach egzamin trwa 3,5 godziny i składa się ze 150 pytań wielokrotnego wyboru. Część pytań wymaga podania właściwej definicji, inne zaś opierają się na tzw. analizie sytuacyjnej (poprawna odpowiedź wymaga podania najlepszego scenariusza dla danego przykładu/pytania).

Koszty egzaminu w przypadku obu certyfikacji to:

 • 125 USD – rejestracja
 • 450 USD – egzamin

dla członków organizacji IIBA opłaty wynoszą odpowiednio 125 USD i 325 USD.

 

Szkolenie z obszaru analizy biznesowej

 

Certyfikacja (PMI-PBA)® - NOWOŚĆ !!!

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® to jedna z najnowszych certyfikacji PMI® skierowana do osób, które pracują w zespołach projektowych, gdzie zajmują się zarządzaniem/określaniem wymagań lub rozwojem produktu. Certyfikacja skierowana jest również do kierowników projektów lub kierowników programów, którzy chcą potwierdzić swoją wiedzę w zakresie analizy biznesowej.

 

Zdobycie i utrzymanie (PMI-PBA)®

Egzamin trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru.

Aby utrzymać PMI-PBA, należy co trzy lata zdobyć 60 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) w obszarze analizy biznesowej.

 

v  Wymagania:

 

Opcja 1 - wykształcenie średnie

 • Wykształcenie średnie (matura lub stopień równoważny)
 • 7500 godzin doświadczenia w obszarze analizy biznesowej
 • 2000 godzin pracy w zespołach projektowych*
 • 35 godzin zajęć z edukacji analizy biznesowej

Opcja 2 - wykształcenie wyższe (licencjat lub odpowiednik)

 • Licencjat lub stopień równoważny
 • 4500 godzin doświadczenia w obszarze analizy biznesowej
 • 2000 godzin pracy w zespołach projektowych*
 • 35 godzin zajęć z edukacji analizy biznesowej 

*Doświadczenie w obszarze analizy biznesowej może zostać również uwzględnione jako praca przy projektach. Certyfikacje PMP® lub PgMP® automatycznie pokrywają wymagane doświadczenie pracy w zespołach projektowych, ale ich posiadanie nie jest konieczne do podejścia do egzaminu PMI-PBA.

 

v  Koszt egzaminu:  

o   członkowie PMI® – 405$

o   osoby nienależące do PMI® – 555$

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji (PMI-PBA)®

 Więcej o certyfikacji PMI-PBA® na stronie PMI®.

International Institute of Business Analysis (IIBA®) oferuje 2 poziomy certyfikacji dla analityków biznesowych:

·        I -CCBA®– Certification of Competency in Business Analysis™

·        II - CBAP®– Certified Business Analysis Professional™

Proces certyfikacji obejmuje wykazanie wymaganego doświadczenia, wiedzy oraz kompetencji wykwalifikowanego praktyka analizy biznesowej zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez IIBA®.

 

Certyfikacje dostarczane przez IIBA®niosą korzyści zarówno osobom posiadającym wybraną certyfikację jak również firmom zatrudniającym certyfikowanych pracowników czy kierującym swoich pracowników do programu:

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla analityka:

·        wzrost kompetencji w zakresie zasad i praktyk analizy biznesowej

·        przynależność do uznanej grupy profesjonalistów

·        uznanie specjalistycznych kompetencji przez innych analityków oraz kadrę zarządzającą

·        potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności w dziedzinie analizy biznesowej stwarza zaawansowane możliwości rozwoju kariery

·        uzyskanie certyfikacji jest kamieniem milowym w osobistym rozwoju i niewątpliwym źródłem satysfakcji z osiągniętego celu. Może ona zwiększyć ogólną wydajność, wyeliminować niepewność i rozszerzyć możliwości rynkowe

·        proces uzyskania i utrzymania certyfikatu wymaga stałego doskonalenia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności

·        potencjał uzyskania wyższych zarobków dzięki formalnemu potwierdzeniu kompetencji analityka biznesowego.

 

Korzyści wynikające z certyfikacji IIBA dla organizacji:

·        zapewnienie rozwoju zawodowego i nowych możliwości w karierze pracownika

·        pokazanie wszystkim grupom interesariuszy: klientom, konkurencji, dostawcom, pracownikom oraz inwestorom wysoki poziom praktyk analizy biznesowej stosowanych w organizacji oraz skuteczność i efektywność z jaką organizacja jest zarządzania

·        wzrost poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników dzięki regularnemu procesowi oceny


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg