Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

PPM

Zarządzanie portfelem projektów i PMO (Project Management Office)

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników i członków zespołu Biura Projektów, Dyrektorów nadzorujących prace biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników prowadzących w organizacji projekty wdrożenia metodyki i biura zarządzania projektami.

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka procesu zarządzania portfelem projektów według standardów PMI®: „The Standard for Portfolio Management”
 • Poznanie technik i narzędzi zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów
  w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
  w kontekście organizacji
 • Poznanie roli Biura projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone
  w organizacji przez PMO.
 • Nauka zasad organizacji i zarządzania biurem projektów (PMO – Project Management Office)
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem biura projektów w organizacjach

 

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać:

 • Umiejętność zaplanowania wdrożenia Biura projektów w organizacji i rozwoju już funkcjonującego PMO: co robić,
  a czego unikać?
 • Wiedzę o typach biur projektów i zakresach usług przez nie świadczonych ,w tym pełnione role i odpowiedzialności,
  a także jak kilka PMO może współpracować w ramach dużej organizacji?
 • Umiejętność zarządzania rozwojem kierowników projektów i pracowników PMO
 • Wiedzę o procesie zarządzania portfelem projektów
 • Umiejętność oceny funkcjonującego PMO i poziomu dojrzałości organizacji w zarządzaniu projektami?
 • Umiejętność analizowania realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Umiejętność zarządzania zasobami projektowymi organizacji z poziomu PMO?
 • Umiejętność projektowania systemu metryk służących do oceny projektów, portfeli oraz samego PMO (m.in. do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści)
 • Umiejętność zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji

Uczestnicy  - na przykładach ze swoich oraz innych organizacji - będą mieli okazję zastanowić się i przedyskutować w jaki sposób rozwinąć lub dokonać zmian dotyczących Biura Zarządzania Projektami oraz zapewnić dalsze, efektywne funkcjonowanie dojrzałego Biura.

 

Metody szkoleniowe: 

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania biurem i portfelem projektów oraz w zakresie wdrożenia biura zarządzania projektami w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację procesu wyboru projektów do portfela). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

 

Program warsztatu: 

 • Biznesowe znaczenie projektów w firmie i co z tego wynika
  • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
  • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
  • Słabości aktualnej praktyki zarządzania projektami w firmach
  • Rozwiązanie docelowe: system zarządzania projektami w firmie
 • Project Management Office (PMO) - typy i funkcje
  • Dlaczego budowane i wdrażane jest PMO
  • Podstawowe rodzaje PMO - Project Office a Project Management Office
  • Miejsce PMO w strukturze organizacyjnej firmy
  • Typologia i funkcje PMO -Taktyczne i strategiczne PMO
  • PMO w praktyce - wyniki projektu badawczego PMI®
 • PMO jako  centrum kompetencyjne zarządzania projektami
  • Metodyki zarządzania projektami
   • Dostępne metodyki zarządzania projektem
   • Najlepsze praktyki z dostępnych metodyk zarządzania projektem
   • Tworzenie i wdrażanie firmowej metodyki zarządzania projektem
  • Rozwój kierowników projektów
   • Typy kierowników projektów
   •  Rozwijanie kompetencji kierowników projektów
   • Wsparcie kierowników projektów przez PMO
   • Certyfikacja kierowników projektów
 • Baza wiedzy o projektach w PMO
 • PMO w procesie zarządzania zbiorem projektów organizacji
  • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
  • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
  • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO
  • Priorytetyzacja projektów
  • Rola PMO w zarządzaniu portfelem projektów
 • Budowa i rozwój funkcjonującego PMO
  • Organizacja i budowa PMO
  • Doświadczenia praktyczne budowy PMO: przykłady dwóch  firm oraz lekcje, które można z nich wyciągnąć
  • Podejście do wdrożenia PMO w organizacji: co robić a czego należy unikać?
 • Ocena dojrzałości zarządzania projektami i PMO
  • Typy i obszary funkcjonowania PMO jako podstawa diagnozy aktualnej sytuacji PMO
  • Ocena dojrzałości zarządzania projektami w organizacji:
   • Podejścia do oceny dojrzałości zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
   • Ocena dojrzałości zarządzania projektami w praktyce
  • Diagnoza funkcjonującego PMO: typowe problemy funkcjonującego PMO, ich źródła oraz kierunki ich rozwiązywania
  • Dobre praktyki diagnozy PMO oraz oceny dojrzałości zarządzania projektami
 • Integracja PMO z innymi obszarami organizacji
  • Kontekst organizacyjny PMO: „aktorzy” w Systemie Zarządzania Projektami (SZP) w organizacji
  • Odpowiedzialności poszczególnych elementów SZP
  • Przepływ informacji w Systemie Zarządzania Projektami pomiędzy poszczególnymi elementami SZP
  • Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:
   • Obszar strategii
   • Obszar finansów
   • Obszar bieżących działań biznesowych
   • Inni interesariusze PMO
  • Przepływ informacji pomiędzy SZP i interesariuszami PMO wewnątrz organizacji
  • Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji
 • Warsztat: Rozwój funkcjonującego PMO
  • Przykład praktyczny ewolucji i rozwoju PMO
  • Czynniki powodujące zmiany PMO (wyniki Raportu badawczego PMI)
  • Czynniki sukcesu rozwoju funkcjonującego PMO
  • Fazy projektu rozwoju PMO i ciągły cykl rozwoju PMO
  • Dobre praktyki rozwoju funkcjonującego PMO:
   • Uzasadnienie biznesowe rozwoju PMO
   • Elementy koncepcji przyszłego PMO
   • Analiza interesariuszy PMO w organizacji
  • Czy zniknięcie PMO może oznaczać sukces PMO?
 • Organizacja PMO: procesy, struktura, role i ich odpowiedzialności, współpraca wielu PMO
  • Struktura organizacyjna PMO, role i ich odpowiedzialności
  • Procesy realizowane w dojrzałym PMO
  • Przykłady procesów obsługiwanych w PMO:
   • Ocena projektów zagrożonych i rola PMO w procesie ratowania projektów
   • Zarządzanie finansami projektów, budżetowanie projektów, zarządzanie korzyściami z projektów
   • Organizacja wielu PMO i ich współpraca
    • Biznes – IT
    • PMO w ramach grupy spółek
 • System wskaźnikowej oceny projektów i portfeli projektów oraz samego PMO
  • Jak identyfikować i współpracować z udziałowcami procesu raportowania projektów?
  • Wskaźniki oceny projektów i portfeli projektów
  • Wskaźniki oceny PMO
  • Jak wybierać wskaźniki, aby zachować umiar?
  • W jaki sposób zapewnić jakość danych?
  • Dobre praktyki i zasady budowy systemu wskaźników oceny projektów i portfeli projektów oraz samego PMO
 • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi przez PMO
  • Podejście do centralnego zarządzania zasobami projektowymi (inwentaryzacja zasobów, bilansowanie podaży i popytu)
  • Inwentaryzacja zasobów projektowych: sposób przeprowadzania, poziom szczegółowości, stopniowe uszczegóławianie informacji o zasobach
  • Praktyczny przykład zarządzania zasobami na poziomie PMO
  • Wypracowanie podejścia dla własnej organizacji

Efektami warsztatów będą m.in.:

 • ocena dojrzałości zarządzania projektami w Państwa organizacji,
 • mapa przepływów informacyjnych w SZP oraz identyfikacja i ocena interesariuszy PMO w Państwa organizacji,
 • roadmapa usprawnień i rozwoju PMO,
 • struktura organizacyjna PMO wraz z rolami i odpowiedzialnościami, opis wybranych procesów oraz struktura organizacyjna wielu PMO,
 • zbiór podstawowych wskaźników projektowych monitorowanych przez PMO oraz wskaźniki oceny PMO,
 • praktyczna metoda podejścia do centralnego zarządzania zasobami projektowymi przez PMO,
 • podsumowanie najważniejszych lekcji, rozwiązań i doświadczeń z warsztatów.

 

Czas trwania: 4 dni

Cena: 5 200 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg