Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

PM

Zaawansowane zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem innowacyjnych metod

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem zarządzania ryzykiem w projektach
 • kierowników projektów zainteresowanych efektywnym zarządzaniem ryzykiem w projektach z wykorzystaniem podejścia Lean Management
 • członków zespołów projektowych uczestniczących w procesach identyfikacji, analizy i planowania działań dot. ryzyka projektowego
 • kierowników liniowych zainteresowanych monitorowaniem ryzyk z wielu projektów
 • sponsorów projektów zainteresowanych dokładną analizą szans i zagrożeń w projekcie

Cele warsztatu:

 1. Efektywna nauka zasad i metod zarządzania ryzykiem w projektach
 2. Wskazanie innowacyjnych metod zarządzania ryzykiem z punktu widzenia Lean Management
 3. Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania ryzkiem, które pozwolą uczestnikom szkolenia na efektywne monitorowanie i reagowanie na szanse i zagrożenia w projekcie, na przykładzie studium przypadku
 4. Prezentacja standardu zarządzania ryzykiem według podejścia PMBoK® Guide jak i praktycznych doświadczenia i rekomendacji trenerów w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Poznanie sposobów analizy ilościowej i jakościowej ryzyka
 • Poznanie narzędzi stosowanych w analizie ryzykowności projektu
 • Umiejętność dostosowywania procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki poszczególnych projektów
 • Możliwość poznania różnic w podejściu Lean, Agile i Six Sigma

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie prowadzenia projektów oraz w zakresie wdrożenia innowacyjnych zasad zarządzania ryzykiem w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. kompletne studium przypadku wdrożenia zarządzania ryzykiem). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

I.    Planowanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 1. Ćwiczenie wejściowe: Co jest ryzykiem, a co problemem?
 2. Role w zarządzaniu ryzykiem (właściciel, zgłaszający, …)
 3. Proces zarządzania ryzykiem
 4. Wprowadzenie do Lean Management
 5. Podstawy Six Sigma
 6. Ryzyko projektowe w podejściach Agile
II.    Identyfikacja ryzyk w projekcie
 1. Metody identyfikacji ryzyk
 2. Typy ryzyk
 3. Sposoby dokumentacji procesu
 4. Wykorzystanie WBS do zarządzania ryzykiem projektu
 5. Burza mózgów w identyfikacji ryzyka
 6. Analiza SWOT i PEST
 7. Diagram Ishikawy (Fishbone diagram)
 8. Macierz interesariuszy
 9. Diagramy przyczynowo-skutkowe
 10. Listy kontrolne
 11. Struktura podziału ryzyka (RBS)
 12. Najczęstsze błędy w identyfikowaniu ryzyk
III.    Analiza jakościowa ryzyka
 1. Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka
 2. Budowa matrycy ryzyk
 3. Kategoryzacja ryzyk
IV.    Analiza ilościowa ryzyka
 1. Dystrybucja ryzyka
 2. Drzewo decyzyjne
 3. Analiza wartości oczekiwanej
 4. Analiza statystyczna ryzyka
 5. Symulacje Monte Carlo
 6. Analiza wrażliwości
 7. Kiedy stosować ocenę ilościową?
V.    Strategie zarządzania ryzykiem
 1. Strategie zarządzania zagrożeniami
 2. Strategie zarządzania szansami
 3. Akceptacja ryzyka
 4. Zasady tworzenia rezerwy finansowej
 5. Warsztat: Wybór strategii i przygotowanie planu reakcji na najważniejsze ryzyka
VI.    Monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie
 1. Zasady monitorowania ryzyka
 2. Analiza trendów i odchyleń
 3. Zarządzanie rezerwą finansową na ryzyko
 4. Odpowiedzialność za monitorowanie ryzyka
 5. Częstotliwość monitorowania
 6. Aktualizacja informacji o statusie ryzyka
 7. Zamykanie ryzyka
 8. Warsztat: Ustalenie częstotliwości i osób odpowiedzialnych za monitoring ryzyka
 9. Early Warning System – wczesny monitoring ryzyk w projekcie
 10. Zarządzanie ryzykiem w procesie ratowania projektów
VII.    Narzędzia do zarządzania ryzykiem w projekcie
 1. Zarządzanie wiedzą na temat ryzyka projektowego
 2. Szablony dokumentów
 3. Audyty jakości
 4. Doskonalenie jakości
 5. Six Sigma
 6. Inne techniki zarządzania ryzykiem
VIII.    Dostosowanie procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki projektu
 1. Różnice w podejściu Lean, Agile i Six Sigma w zarządzaniu projektami
 2. Marnotrawstwa organizacji w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
 3. Podejście do wdrożenia Lean i Agile w PMO
 4. Optymalizacja procesu raportowania projektów i portfela z wykorzystaniem Lean
IX.    Podsumowanie
 1. Błędy w zarządzaniu ryzykiem
 2. Czynniki krytyczne w zarządzaniu ryzykiem

 

Czas trwania:  3 dni

Cena: 4200 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg