Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie zmianami w projektach z perspektywy analityka biznesowego, kierownika projektu i PMO

W Whitecom Project Experience stykamy się na wiele sposobów z projektami realizowanymi w różnych organizacjach i różnych branżach. Dowiadujemy się o nich od uczestników naszych szkoleń, poznajemy je realizując usługi doradcze oraz audyty. Mamy okazję obserwować je w kontekście wdrażanych przez nas systemów wspomagających zarządzanie projektami. Co ważne, mamy możliwość doświadczania tych projektów nie tylko z perspektywy osób, które nimi zarządzają, ale również z punktu widzenia innych ról: analityków zajmujących się zbieraniem i dokumentowaniem wymagań, jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie portfelami projektów, organizacyjnych biur zarządzania projektami, kierowników liniowych, czy kierownictwa wyższego szczebla. Z tak różnorodnych kontaktów z projektami wynika jednoznacznie, że jednym z największych wyzwań, z którymi muszą się one mierzyć, jest skuteczne zarządzanie zmianami. Jednocześnie, temat ten należy do tych, które wzbudzają najwięcej emocji, czemu trudno się dziwić, mając świadomość, w jak dużym stopniu decyduje on o sukcesie lub porażce projektu. Niesprawny system zarządzania zmianami stanowi przecież jedną z głównych źródłowych przyczyn wszelkich możliwych perturbacji. Nawarstwiające się opóźnienia, przekraczane budżety, rozrost zakresu, przeciążenie zasobów, problemy z odbiorami, problemy jakościowe, konflikty i napięcia w relacjach z interesariuszami… To tylko niektóre z możliwych konsekwencji.

Proponując to szkolenie chcemy doprowadzić do spotkania się w jednym miejscu najważniejszych ról zajmujących się różnymi aspektami zarządzania projektami i wzajemnego zrozumienia odmiennych perspektyw postrzegania tematu zarządzania zmianami w projektach. Naszym celem jest zdiagnozowanie czynników utrudniających zarządzanie zmianami i zidentyfikowanie głównych problemów w tym obszarze. Jednocześnie zaproponujemy rozwiązania i dobre praktyki, które umożliwią uporządkowanie i usprawnienie procesów składających się na ten obszar, a także doprecyzowanie roli i znaczenia analityka biznesowego, kierownika projektu oraz PMO w tych procesach. Omówimy narzędzia i kluczowe komponenty skutecznego systemu zarządzania zmianami w projekcie, pozwalające zwiększać wartość dla organizacji generowaną w projektach poprzez skuteczniejsze opisywanie i zgłaszanie zmian, trafniejsze szacowanie ich skutków i konsekwencji oraz określanie priorytetów zmian, a także bardziej świadome podejmowanie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu zmian. Warsztatowa formuła szkolenia pozwala dostosować ją do specyfiki projektów oraz organizacji, z których pochodzą uczestnicy. Szczególnie zależy nam na tym, żeby mogli oni możliwie najszybciej wdrożyć w swoich projektach wypracowane w trakcie trwania szkolenia rezultaty.

 

Grupa docelowa/uczestnicy szkolenia

 Warsztat adresowany jest do analityków biznesowych, kierowników projektu, członków zespołów kierujących projektem i wspierających funkcje zarządcze związane z zespołami projektowymi, członków PMO, sponsorów i członków komitetów sterujących w projektach, a także różnych interesariuszy którzy mogą być źródłem zmian w projektach, w szczególności użytkowników produktów powstających w projektach. Zakres tematyczny szkolenia oraz umiejętności i wiedza, jakie można uzyskać w ramach szkolenia znajdują zastosowanie w ramach każdej metodyki czy standardu zarządzania projektami.

 

Program szkolenia

Wprowadzenie: Historia pewnego projektu

Studium przypadku, od którego rozpoczynamy szkolenie to bardzo typowa historia. Prawdopodobnie każdy z uczestników mógłby opowiedzieć przynajmniej kilka podobnych przykładów z własnego doświadczenia. Znakomita większość projektów prędzej, czy później zaczyna doświadczać dolegliwości, która doczekała się własnej nazwy w terminologii zarządzania projektami. Scope creep, czyli rozrost zakresu pojawia się w projektach dużych i małych, złożonych i prostych, pionierskich i rutynowych, realizowanych własnymi zasobami organizacji i zlecanych zewnętrznym wykonawcom. Dyskusja na temat tego zjawiska pozwoli nam zdefiniować ramy tematyczne dla całego szkolenia, oraz zebrać zagadnienia, które w szczególny sposób interesują uczestników szkolenia.


Diagnoza: Objawy, przyczyny i konsekwencje nieskutecznego zarządzania zmianami w projektach

Poszukiwanie rozwiązań problemu wymaga uprzedniej starannej diagnozy takiego problemu. Dlatego tę część szkolenia poświęcimy zrozumieniu, na czym w istocie polegają wyzwania związane z zarządzaniem zmianami w projektach. Naszym celem będzie sporządzenie rejestru objawów typowych dla nieskutecznego zarządzania zmianami oraz zidentyfikowanie źródłowych przyczyn tych objawów. Uświadomimy sobie również dlaczego i w jaki sposób nieskuteczne zarządzanie zmianami utrudnia osiąganie celów wydajnościowych zdefiniowanych dla projektu i przyczynia się do zmniejszenia wartości powstającej w projekcie, w konsekwencji zagrażając osiągnięciu oczekiwanych dzięki projektowi korzyści biznesowych.


Inżynieria wymagań fundamentem skutecznego zarządzania zmianami

Z naszych doświadczeń zebranych w wielu projektach realizowanych w organizacjach działających w bardzo różnych branżach wynika jednoznacznie, że jednym z fundamentalnych źródeł problemów w skutecznym zarządzaniu zmianami w projekcie są niedoskonałości na poziomie analizy biznesowej. Tę część szkolenia poświęcimy na zrozumienie, w jakich obszarach analizy biznesowej, a w szczególności inżynierii wymagań można szukać recepty na nieskuteczność zarządzania zmianami w projektach. Przyjrzymy się najlepszym praktykom wydobywania, dokumentowania, analizowania, specyfikowania i zarządzania wymaganiami w kontekście konkretnej potrzeby biznesowej oraz konkretnego zbioru uwarunkowań definiującego środowisko danego projektu. Odpowiemy na pytania dotyczące niezbędnych umiejętności oraz roli analityka biznesowego w zarządzaniu zmianami. Zaproponujemy narzędzia i metody analityczne, które w szczególnym stopniu pomagają skutecznie zarządzać zmianami w projekcie.


Elementy procesu zarządzania zmianami w projekcie

Należyta inżynieria wymagań stanowi wprawdzie fundament dla rozwiązania problemów omawianych na tym szkoleniu, ale kluczowe mechanizmy tego rozwiązania znajdują się w obszarze zarządzania projektami. Omówienie tych mechanizmów rozpoczniemy od scharakteryzowania infrastruktury i elementów procesu pozwalającego na:

  • Identyfikację i formalne zgłaszanie wszelkich zmian w projekcie przez każdego z interesariuszy
  • Kompletną i zrozumiałą ocenę wpływu zgłaszanych zmian na różne aspekty projektu
  • Określanie i ocenianie możliwych sposobów podejścia do proponowanej zmiany oraz wskazywanie najbardziej optymalnego z tych sposobów podejścia
  • Podejmowanie decyzji o wdrożeniu lub odrzuceniu zmiany oraz nadawanie stosownych priorytetów zmianom, które mają być wdrażane
  • Skuteczne monitorowanie wdrożenia zatwierdzonych zmian

Omawiając elementy procesu zarządzania zmianami przyjrzymy się nie tylko procedurom i niezbędnym działaniom, ale również rolom biorącym udział w tym procesie oraz regułom, które wpływają na jego przebieg.


Znaczenie komunikacji i przywództwa

Nawet bardzo przemyślany i starannie zaprojektowany proces pozostaje fikcją, jeśli nie towarzyszą mu odpowiednie zachowania osób odpowiedzialnych za realizację działań przewidzianych w tym procesie. W tej części skupimy się na tym, w jaki sposób sprawić, by uczestnicy procesu zarządzania zmianami przejawiali motywację do jego przestrzegania. Zastanowimy się nad pożądanymi z tej perspektywy cechami komunikacji w projekcie i w organizacji. Zidentyfikujemy działania o charakterze przywódczym, które zmobilizują uczestników procesu do jego skutecznej realizacji.


Podstawowe narzędzia zarządzania zmianami

Obok procesu i „czynnika ludzkiego”, o skutecznym zarządzaniu zmianami decyduje również dobór odpowiednich narzędzi wspomagających ten wymiar projektu. Ta część szkolenia ma na celu wymianę doświadczeń oraz rekomendacji dotyczących takich narzędzi.


Zarządzanie zmianami w projekcie to odpowiedzialność dla całej organizacji

Miarą skuteczności każdego mechanizmu wykorzystywanego w organizacji nie jest spektakularny sukces pojedynczego projektu, który może być dziełem przypadku, czy – w najlepszym razie – zaangażowaniu w taki projekt najlepszych zasobów, jakimi dysponuje organizacja. O prawdziwej skuteczności i dojrzałości w jakimś obszarze można mówić dopiero, kiedy organizacja zyskuje zdolność do powtarzalnego stosowania procesów, podejmowania zachowań i korzystania z narzędzi dotyczących takiego obszaru. W konsekwencji zaś może wypracować metody mierzenia, analizowania i doskonalenia tych mechanizmów. W tym kontekście doprowadzenie do skutecznego zarządzania zmianami w projektach staje się odpowiedzialnością nie tylko analityków biznesowych i kierowników projektu, ale również innych ról w organizacji, w tym w szczególności organizacyjnego PMO. W tej części skupimy się więc głównie na roli i możliwym zaangażowaniu PMO w zarządzanie zmianami w projektach.


Podsumowanie: Jak możesz skuteczniej zarządzać zmianami w swoim następnym projekcie?

Naszym celem w ramach tego szkolenia jest nie tylko wnikliwa analiza zarządzania zmianami w projektach i wypracowanie rozwiązań, które są w stanie zwiększyć skuteczność organizacji w tym wymiarze. Zależy nam przede wszystkim, by uczestnicy szkolenia zrozumieli, jakie konkretne działania powinni podjąć po zakończeniu szkolenia, by skutecznie takie rozwiązania wdrożyć w swoich projektach i organizacjach. Zaplanowanie takich działań jest najważniejszym oczekiwanym rezultatem tego szkolenia i to właśnie chcemy potwierdzić w ramach podsumowania.


Szkolenie prowadzi Paweł Dąbrowski


Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 5, Business & Strategic skills – 2.


Czas trwania:
  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg