Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Wyniki bez uprawnień – skuteczne zarządzanie zespołem projektu

Jednym z fundamentalnych problemów typowego kierownika projektu w większości organizacji jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem projektowym w sytuacji, gdy brakuje formalnych uprawnień zarządczych, członkowie zespołu nie są do niego oddelegowani w pełnym wymiarze godzinowym, a praca w projekcie nie należy do ich głównych priorytetów. To szkolenie pozwala zrozumieć, jakie mechanizmy organizacyjne oraz jakie umiejętności pomagają w osiąganiu znakomitych wyników w warunkach ograniczonych uprawnień. Jednocześnie, przewidziane w ramach tego szkolenia ćwiczenia i aktywności rozwijają praktyczne umiejętności związane z przywództwem i komunikacją, dzięki którym można skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom pojawiającym się w pracy z zespołami projektowymi.

Uniwersalna formuła szkolenia pozwala uwzględnić wyzwania pojawiające się w bardzo różnych branżach i typach projektów. Omawiane w trakcie szkolenia narzędzia, metody i rozwiązania można z powodzeniem skutecznie stosować w bardzo różnych organizacjach i w kontekście bardzo różnych metodyk zarządzania projektami. Warto również podkreślić, że szkolenie nie ogranicza się tylko do perspektywy kierownika projektu. Równie duży nacisk położony jest na świadome uczestnictwo w zespole projektowych jego członków, a także na znaczenie innych ról bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją projektów. Każda edycja tego szkolenia w bardzo dużym stopniu uwzględnia indywidualne potrzeby i perspektywy uczestników, stawiając na pierwszym miejscu udzielenie odpowiedzi na specyficzne wyzwania, z jakimi mają do czynienia uczestnicy w swoich zespołach projektowych i organizacjach. Zebranie i usystematyzowanie tych indywidualnych potrzeb i perspektyw stanowi kluczowy krok w pierwszej części szkolenia.


Grupa docelowa/uczestnicy szkolenia

Warsztat adresowany jest do kierowników projektu, członków zespołów kierujących projektem i wspierających funkcje zarządcze związane z zespołami projektowymi, członków PMO, sponsorów i członków komitetów sterujących w projektach, a także osób kierujących zespołami funkcjonującymi w kontekście i bezpośrednim otoczeniu projektów. Zakres tematyczny szkolenia oraz umiejętności i wiedza, jakie można uzyskać w ramach szkolenia znajdują zastosowanie w ramach każdej metodyki czy standardu zarządzania projektami.


Program szkolenia

Wstęp: Typowe wyzwania w zespołach projektowych

Szkolenie rozpoczynamy od warsztatu zbierającego i systematyzującego typowe problemy, na jakie napotykają uczestnicy w swoich projektach w kontekście zarządzania zespołem projektowym. Istotne jest przy tym zebranie różnych punktów widzenia, w tym również perspektyw członków zespołów projektowych oraz ról wspomagających zarządzanie projektami i organizacyjnie nadrzędnych wobec kierownika projektu. Rezultat tej części w istotnym stopniu wpływa na sposób realizacji całego szkolenia.


Warsztat wprowadzający: Symulacja procesu planowania projektu

Kolejnym etapem szkolenia jest rozbudowane ćwiczenie symulujące sytuację typową dla większości projektów. Polega ona na zaplanowaniu sposobu podejścia do realizacji projektu i podjęciu decyzji planistycznych w sposób, który w możliwie największym stopniu zapewnia wypracowanie rozwiązania o wysokiej jakości. Z jednej strony, obserwacje i przemyślenia zebrane w ramach warsztatu stanowić będą wsad do wszystkich pozostałych części szkolenia. Następne części pozwolą również uzyskać odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości, jakie pojawią się w trakcie warsztatu. Z drugiej strony, warsztat sam w sobie pozwoli uczestnikom wypracować model podejścia do procesu podejmowania decyzji w zespołach projektowych. Umożliwi sprecyzowanie elementów składających się na rozwiązania o wysokiej jakości oraz określenie umiejętności i działań potrzebnych do wypracowywania takich rozwiązań.


Część 1: O zespołach projektowych

Bazując na rezultatach warsztatu wprowadzającego oraz indywidualnych doświadczeniach uczestników, w tej części szkolenia poszukamy odpowiedzi na pytanie, czym różnią się grupy od zespołów i czego potrzeba, by grupa stała się zespołem. Następnie określimy elementy niezbędne do zbudowania zespołu osiągającego ponadprzeciętne wyniki oraz dostrzeżemy wzajemne powiązania między tymi elementami. Obserwacje te odniesiemy do specyfiki zespołów projektowych ustalając, w jakich wymiarach różnią się one od innych zespołów i w jaki sposób różnice te wpływają na strategię definiowania i budowania optymalnej struktury organizacyjnej skutecznego zespołu projektowego. Omówimy także podejście do efektywnego przydzielania i rozliczania zadań w zespołach projektowych, a także sposób radzenia sobie z typowymi problemami występującymi w zespołach projektowych.


Część 2: O motywowaniu

W tej części skupimy się na jednym z najbardziej newralgicznych aspektów zarządzania zespołem projektowym, jakim jest motywacja. Rozpoczniemy od zdefiniowania zjawiska, źródeł i mechanizmu motywacji, posiłkując się przy tym doświadczeniami i przykładami praktycznymi oraz najbardziej znanymi teoriami motywacyjnymi. Następnie wspólnie z uczestnikami wypracujemy praktyczny sposób skutecznej aplikacji różnych teorii motywacyjnych w warunkach zespołu projektowego. Uwzględnimy przy tym specyfikę zespołów projektowych i szczególne wyzwania typowe dla tych zespołów. Zastanowimy się także nad różnicą pomiędzy motywowaniem, a manipulowaniem, opierając się na praktycznych sytuacjach i przykładach stosowania różnych mechanizmów wywierania wpływu.


Część 3: O konflikcie

Specyfika zespołów projektowych powoduje, że sytuacje konfliktowe są w nich szczególnie częste i mogą wynikać ze znacznie bardziej zróżnicowanych przyczyn, aniżeli w przypadku innych typów zespołów. W tej części zastanowimy się, czym jest w istocie sytuacja konfliktowa w zespole projektowym i jakie są jej możliwe źródłowe przyczyny oraz konsekwencji. Wyjaśnimy, w jaki sposób skutecznie diagnozować źródłowe przyczyny konfliktów oraz jak – opierając się na tej diagnozie – wypracowywać strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach projektowych, uwzględniając najskuteczniejszy dobór narzędzi i metod negocjacyjnych i mediacyjnych.


Część 4: O komunikacji

Skuteczna komunikacja jest nieodzownym elementem każdego z omawianych w ramach tego szkolenia zagadnień i procesów. W tej części szkolenia zrozumiemy cele i mechanizm oraz główne elementy skutecznej komunikacji. Szczególny nacisk położymy na rolę informacji zwrotnej w procesie komunikacji. Następnie przeanalizujemy typowe bariery i problemy komunikacyjne w zespołach projektowych oraz strategii ich pokonywania. Zrozumiemy, na czym polega kompetentne słuchanie i jaka jest jego rola w pracy zespołu projektowego. Przedstawimy i omówimy proces wypracowywania planu komunikacji w projekcie i określimy różne formy oraz narzędzia komunikacji w zespole projektowym. Skupimy się na praktycznych aspektach stosowania najważniejszych narzędzi komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań, jako kluczowego element komunikacji w ramach zespołu projektowego. Omówimy typy spotkań i podstawowe różnice między nimi. Zbierzemy najlepsze praktyki dotyczące planowania i przeprowadzania spotkań, w szczególności skupiając się na strategiach interwencji w sytuacjach, które zagrażają efektywnej realizacji spotkań. Omówimy także najważniejsze umiejętności facylitacyjne przydatne z punktu widzenia zarządzania zespołami projektowymi.

 
Podsumowanie: Jak skuteczne zarządzać zespołem projektowym w warunkach ograniczonych uprawnień kierownika projektu?

Odpowiedź na to pytanie stanowić będzie podsumowanie szkolenia. W tym celu zbierzemy rezultaty poprzednich części uzupełniając je o dodatkowe elementy. Podsumujemy je w trzech wymiarach:

  • Wykorzystanie procesów w skutecznym zarządzaniu zespołem. W tym wymiarze podsumujemy rolę procesów zarządzania projektami (czyli stosowanej w ramach organizacji metodyki zarządzania projektami), jak i procesów biznesowych organizacji, w szczególności przekładające się na infrastrukturę i organizację projektu oraz wsparcie ze strony różnych jednostek organizacyjnych
  • Wykorzystanie przywództwa w skutecznym zarządzaniu zespołem. W tym wymiarze podsumujemy możliwość wykorzystania tak zwanych umiejętności miękkich w zwiększeniu zakresu i stopnia wpływu kierownika projektu na zespół.
  • Wykorzystanie metryk w skutecznym zarządzaniu zespołem. W tym wymiarze skupimy się na tym, w jaki sposób różne typy metryk wykorzystywane w mechanizmach kontrolnych projektu i organizacji mogą zwiększyć skuteczność kierownika projektu w zarządzaniu zespołem.

Ważnym elementem podsumowania szkolenia będzie również zrozumienie, jak zmienia się sposób oddziaływania kierownika projektu na zespół na różnych etapach cyklu życia projektu.


Trener: 
Paweł Dąbrowski

Dodatkowe informacje
Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 1, Leadership – 11, Business & Strategic skills – 2.

Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg